Regelement

Regelement
Download hier het regelement in PDF 

Reglement 24 uur van Zandvoort tijdens Cycling Zandvoort 2017

Centraal in de 24 uurs fietswedstrijd op Circuit Park Zandvoort staat beleving en plezier in de sport. Deelname aan de 24 uurs fietswedstrijd op Circuit Park Zandvoort geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie zal van haar kant er alles aan doen om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen. Het belangrijkste is echter dat u als deelnemer verantwoordt uw sport bedrijft en oplettend blijft. Zorg voor uw eigen en andermans veiligheid. Ieder individu of team dient het wedstrijdreglement te kennen, wijzigingen in het wedstrijdreglement zullen aan de ingeschreven teams of individuen worden meegedeeld.

Deelnemers en hun begeleiders melden zich in het bezit van de benodigde middelen voor aanvang van de wedstrijd op de door de organisatie aangegeven locatie. De atleten starten de wedstrijd met de middelen die zij nodig hebben. Voeding en drinken voor de atleten moet door ieder team zelf verzorgd worden.

1. Definities

Deelnemers: De sporters die fysiek aan de wedstrijd deelnemen. De deelnemers zullen herkenbaar zijn aan het door aan hen toegekende startnummer. Deze staat vermeld op het stuurbord dat wordt uitgereikt bij de aanmelding

Fietser: Degene van het team die zich actief in de wedstrijd bevindt. Er kan derhalve maximaal 1 fietser tegelijk voor een team actief zijn.

Begeleiders: De personen die het team volgen gedurende de wedstrijd. De begeleiders zullen geregistreerd worden en zullen herkenbaar zijn voor de wedstrijdleiding. Tevens zullen deze begeleiders aanspreekpunt zijn voor relaties en familie van de atleten. De wedstrijdleiding zal alleen met de teambegeleiders en teamcaptains communiceren.

Team: Een team bestaat uit één tot maximaal acht deelnemers,

Wisselzone: Afgesloten deel terrein dat gebruikt wordt door deelnemers om te wisselen. De fietser kan alleen in de wisselzone het ‘fietserschap’ overdragen aan een teamgenoot, die op zijn of haar beurt de wedstrijd actief voor zijn of haar team vervolgt. Deze zone is alleen toegankelijk voor deelnemers, geaccrediteerde pers en de organisatie.

Startnummer: Dit nummer is persoonsgebonden en alleen bestemd voor deelnemers. Het nummer is niet overdraagbaar.

Sancties: Bij overtreding van het wedstrijdreglement gelden volgens de wedstrijdleiding gepaste sancties. Wanneer het wedstrijdreglement niet voorziet in een adequate sanctie is het recht aan de wedstrijdleiding om een passende sanctie te vinden. Een opgelegde sanctie zal zo spoedig mogelijk aan het team worden medegedeeld.

Melding van een overtreding: Ieder team heeft de mogelijkheid om een overtreding van een ander team te melden. Dit kan in de wisselzone bij de wedstrijdleiding. Organisatie: Alle personen die een functie hebben binnen de organisatie van de 24 uurs fietswedstrijd op het Circuit van Zandvoort. Deze personen zijn herkenbaar.

Wedstrijdleiding: De personen binnen de organisatie die verantwoordelijk zijn voor het wedstrijdverloop en het toekennen van sancties.

Materiaal: Al het materiaal dat door de deelnemers gebruikt wordt tijdens de wedstrijd. Dit materiaal dient deugdelijk, veilig en in goede staat te verkeren.

Zender: Een chip die de ronden en rondetijden registreert. Per individueel deelnemer of team wordt één chip afgegeven. De Chip zit in een bidon verpakt. De chip dient de gehele 24 uursrace in de bidon te blijven. Er mag niks aan de bidon worden toegevoegd. De bidon dient altijd vervoert te worden in een bidonhouder op het frame van de fiets. De bidon met chip mag alleen in de wisselzone worden overgedragen.

2. Algemeen

2.1. De wedstrijdleiding behoud het recht tijdbonussen of tijdstraffen toe te kennen aan teams of om teams te diskwalificeren voor activiteiten die in strijd zijn met de race reglementen of activiteiten die in strijd zijn met karakter van het evenement. Beslissingen van de wedstrijdleiding zijn definitief.

2.2. Door deel te nemen aan deze 24 uurs fietsrace op het Circuit van Zandvoort zijn deelnemers verantwoordelijk voor het naleven van het reglement van deze wedstrijd. Als er een gedeelte van het reglement niet duidelijk is het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om dit voortijdig aan te kondigen en officiële uitleg te ontvangen van de wedstrijdleiding voor de start van de wedstrijd.

2.3. Het is een 24 uurs evenement over 2 dagen, waarbij de start is op zaterdag 17 juni 2017 om 12.00 uur en de finish op zondag 18 juni 2017 om 12.00

2.4. Na ongeveer 24 uur zal de wedstrijdleiding een de bel laten luiden, ten teken dat de laatste ronde ingaat. Winnaars van het evenement zijn het team of individu dat de meeste rondes heeft afgelegd na 24 uur en als eerste na het ingaan van de laatste ronde de finish passeert.

3. Team en begeleiding

3.1. Er zijn zes officiële categorieën voor de 24 uurs wedstrijd namelijk: 

O    Solisten racefiets of fixie
O    Duo racefiets verplicht
O    Sportklasse team maximaal 4 personen, race fiets verplicht
O    Toerklasse team maximaal 8 personen, vrije fiets keuze
O    Damesteam team maximaal 8 dames, vrije fiets keuze
O    Bedrijfteams team maximaal 8 personen, vrije fiets keuze

3.2 Ieder team moet een teamleider hebben. Deze teamleiders zullen het team vertegenwoordigen in de officiële correspondentie en communicatie voor, tijdens en na het evenement. De teamleider kan zowel een deelnemer als een begeleider zijn.

3.3. Wanneer een deelnemer van een team uitvalt, kan de rest van het team de race voorzetten, bij individuele klasse is de wedstrijd voor hem of haar over. Zijn afstand blijft wel geldig voor het totaalklassement.

3.4. De organisatie zorgt voor voldoende sportdrank en water en bananen tijdens de race nabij de wisselzone. Het is voor teams niet toegestaan om buiten de wisselzone eten en of drinken te ontvangen tijdens hun te rijden ronden. Solisten kunnen verzorgt worden op een aangegeven terrein langs de baan.

3.5. De begeleiding van een team is verplicht een mobiele telefoon bij zich te dragen waarop zij 24 uur per dag bereikbaar is. Dit nummer moet genoteerd worden bij de organisatie.

3.6. Een team of individu kan alleen aan de wedstrijd deelnemen wanneer het inschrijfgeld is betaald, alle inschrijfformulieren volledig zijn ingevuld, het wedstrijdreglement en aansprakelijkheidsformulier door alle teamleden is ondertekend.

4. Tijdens de wedstrijd.

4.1. De teams mogen op het parcours geen hulp ontvangen van buitenstaanders, alleen van andere deelnemers of marshalls. Een verzoek voor assistentie kan gemaakt worden bij de wedstrijdleiding.

4.2. Het is niet toegestaan om langs de route kleding, eten en of drinken te ontvangen van de teambegeleiding of derden. Sanctie: diskwalificatie.

4.3. Gedurende de gehele wedstrijd mogen er geen hulpmiddelen worden gebruikt. Lopen/ rennen met de fiets aan de hand is wel toegestaan.

4.4. De organisatie is het recht voorbehouden om de route bij hinder te allen tijde te wijzigen. De consequenties voor teams die hierdoor hinder ondervinden zullen door de organisatie zo goed als mogelijk worden opgevangen.

4.5. Een wissel van een teamlid mag alleen geschieden in de wisselzone.

4.6. Wanneer een deelnemer een ongeluk ziet gebeuren, of een gewonde ziet liggen is deze verplicht te stoppen. Hij moet dan kijken of de gevallen rijder in orde is, zo niet dan is hij verplicht hulp te bieden. Voor het niet verlenen van hulp bij ongevallen volgt diskwalificatie. De hulp biedende deelnemer zal een gepaste compensatie voor de verloren tijd ontvangen.

5. Veiligheid

5.1. Deelnemers zijn te allen tijde verplicht een degelijke fietshelm te dragen als zij zich op de fiets op het fietsparcours bevinden.

5.2 Wanneer een geblesseerde rijder geëvacueerd dient te worden, zal er een reddingsvoertuig het parcours betreden. Rijders zullen vaart moeten verminderen en het reddingsvoertuig voorrang geven wanneer nodig.

5.3. De organisatie kan besluiten om een deelnemer vanwege medische gronden uit de wedstrijd te nemen of een verplichte rust op te leggen. Beroep hier tegen is niet mogelijk.

5.4 Een bemande EHBO post is aanwezig nabij de wisselzone

5.5 De deelnemers dienen tussen zonsondergang en zonsopkomst verlichting te voeren. De verlichting mag ook op het lichaam gedragen worden met als voorwaarden dat deze goed zichtbaar is en aan de voorzijde minimaal 10 meter zicht geeft aan de fietser. Aan de achterzijde dient de deelnemer een roodlicht te voeren.

6. Herkenbaarheid en kleding

6.1. De fietser is te allen tijde verplicht hun startnummer zichtbaar te dragen.

6.2. De organisatie behoud zich het recht voor de helmen van deelnemers te claimen met evenements-sponsoren. Bij de inschrijven zullen de deelnemers in dat geval de juiste helmstickers krijgen om op hun helm te plakken.

7. De fiets

7.1. De fietsen waarop deelnemers meedoen aan het evenement dienen veilig en in goede staat van onderhoud te verkeren. Voor de individuele deelnemers en de teams bestaande uit vier personen zijn racefietsen zoals ook door de UCI goedgekeurd verplicht. Voor de teams bestaande uit 8 personen zijn ook andere fietsen zoals bijvoorbeeld mountainbikes, hybrides en sportfietsen toegestaan. Ligfietsen zijn niet toegestaan, evenals het gebruik van opzet cq. Ligsturen. Voor de solisten en teams bestaande uit 4 personen zijn fixies ook toegestaan.

8. Natuur en milieu

8.1. Al het geproduceerde afval moet worden meegenomen door deelnemers en alleen op hiervoor bestemde plaatsen worden weggegooid. Dit geldt ook voor GFT afval. Vervuiling van het parcours leidt tot diskwalificatie van het team.

9. Parcours en Controleposten

9.1. Het wedstrijdparcours kan, te allen tijde, worden verkort, verlengd en/of gewijzigd door de wedstrijdorganisatie, naar aanleiding van weersomstandigheden, veiligheids- of andere omstandigheden.

9.2. Ieder team ontvangt één transponder. Deze zender moet bij de fietser worden bevestigd en mag alleen in de wisselzone worden overgedragen aan een teamlid. De bidon met de transponder dient vervoert te worden in de bidonhouder.

9.3 Het Parcours afsnijden op wat voor manier dan ook zal altijd resulteren in een diskwalificatie van een individu of het gehele team.

10. Mededelingen van de wedstrijdleiding

10.1. De interpretatie en toepassing van het wedstrijd reglement is gebaseerd op richtlijnen; iedere actie van een team, teamlid of combinatie van teams welke resulteert in een oneerlijk voordeel voor de ondernemende teams of een oneerlijk nadeel voor een ander team of teams resulteert in een sanctie.

10.2. In de situatie van een protest tegen een ander team, informeert het protesterende team de wedstrijdleiding zo spoedig mogelijk over de ervaren overtreding. Protest mag mondeling geschieden, maar moet discreet en respectvol, en alleen bij de wedstrijdorganisatie.

10.3. Het gebruik van enige vorm van gemotoriseerd vervoer door fietsers is niet toegestaan gedurende de wedstrijd. Deelnemers gebruiken alleen de vormen van vervoer welke is aangegeven door de wedstrijdleiding. Het gebruik van een andere vorm van vervoer resulteert in diskwalificatie.

Direct naar

Inschrijven Doneer nu Bekijk onze goede doelen
ANBI

Sponsor een deelnemer of team

 
Stap 1 2 3

Recente donaties

€ 20,00
Aan: Remco Scheffer
Door: Remco Scheffer - Anneke Teunissen
€ 25,00
Aan: Remco Scheffer
Door: Remco Scheffer - Esther van Leest
€ 10,00
Aan: Jos Knooff
Door: Jos Knooff - Danny Versluis
€ 25,00
Aan: Ton Vrolijk
Door: Ton Vrolijk - Angèle Kuster
€ 100,00
Aan: Ton Vrolijk
Door: Ton Vrolijk - Arja Vrolijk
Overzicht donaties >>

Donatiestand

1.052,00
€ 250.000
 

Onze sponsors