Regelement

Regelement
Algemene voorwaarden – Cycling Zandvoort

Definities

 1. Organisatie: Het evenement wordt georganiseerd door Circuit Park Zandvoort. 
 2. Evenement: Cycling Zandvoort is een twee daags fiets evenement met de mogelijkheid tot testen en deelname aan diverse wedstrijden. 
 3. Deelnemer: Dit is iedere persoon die zich inschrijft voor of deelneemt aan een onderdeel van het Evenement. 

Algemeen
 1. Door middel van de inschrijving verklaart de Deelnemer zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van dit reglement. 
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover de Organisatie zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. 
 3. Alle aanwijzingen van circuitpersoneel, officials, beveiligingspersoneel van gemeentelijke en/of provinciale instanties dienen stipt en terstond te worden opgevolgd. 
 4. Het betreden van het circuitterrein geschiedt geheel op eigen risico. Door enkel het betreden aanvaardt de Deelnemer onvoorwaardelijk dat de Organisatie niet aansprakelijk is voor de schade of het letsel aan de goederen of personen ongeacht hoe de schade of het letsel is ontstaan. 
 5. Honden zijn op het circuitterrein niet toegestaan. 

Spelregels
 1. Deelnemers zijn verplicht alle aanwijzingen van de Organisatie op te volgen. 
 2. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van anderen. 
 3. Tijdens het Evenement is het Deelnemers verboden op enigerlei wijze voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere Deelnemers. 
 4. Deelnemers mogen geen afval op en rond de route of het terrein weggooien, anders dan in daarvoor bedoelde afvalbakken. 
 5. De Organisatie behoudt zich het recht voor om een Deelnemer op ieder moment tijdens het Evenement en met directe ingang (tijdelijk) uit te sluiten van inzet als zij hier aanleiding toe ziet. 

Aansprakelijkheid en vrijwaring Organisatie
Deelnemers zijn zich ervan bewust dat deelname tijdens dit Evenement risico’s en gevaren met zich kan meebrengen. Deelnemers zijn zich bewust van de risico’s en gevaren wegens nalatigheid, onachtzaamheid of onervarenheid van andere Deelnemers. Het Deelnemen aan het Evenement geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. De aansprakelijkheid van de Organisatie wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:

 • schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door de Organisatie ingeschakelde derden zoals leveranciers, hulpverleners, huurders/pachters van delen van de route en de door deze derden ingeschakelde personen; 
 • schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Deelnemer van door de Organisatie ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, de spelregels, veiligheid en fatsoen; 
 • schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Deelnemer toebehorende en naar het Evenement meegebrachte goederen; 
 • (gevolg)schade ten gevolge van wijzigingen in de start en finishtijden van het Evenement; 
 • schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Deelnemers van het Evenement; 
 • schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan de Organisatie houder, (erf)pachter, huurder danwel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de Organisatie staat; 
 • gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde een Deelnemer. 

Privacy
 1. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in drukwerk, op internet, foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van het Evenement of andere, door Organisatie georganiseerde Evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen. 
 2. Deze opnames kan de Organisatie gebruiken de jaren daaropvolgend om Evenement te promoten. Mocht een Deelnemer hier bezwaar tegen hebben, dan dient hij of zij dit vóór aanvang van het Evenement aan te geven. 

Betaling
Uw deelname is pas gegarandeerd wanneer de betaling is ontvangen. Indien uw betaling niet is afgerond kunt u niet deelnemen aan het Evenement. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk. Restitutie van het inschrijfgeld zal alleen geschiede wanneer het Evenement of het onderdeel van het Evenement, waarvoor Deelnemer is ingeschreven, zal komen te vervallen.

Direct naar

Inschrijven Doneer nu Bekijk onze goede doelen
ANBI

Sponsor een deelnemer of team

 
Stap 1 2 3

Recente donaties

€ 10,00
Aan: John de Haas
Door: John de Haas - Mike Linthorst
€ 20,00
Aan: John de Haas
Door: John de Haas - Mijke de Haas
€ 12,00
Aan: Niek Bessels
Door: Niek Bessels - Simon Hutzezon
€ 15,00
Aan: Team Team van Werven
Door: Team van Werven - Heleen Ruiter
€ 10,00
Aan: Team Kugler Toer
Door: Kugler Toer - Ernst Huijboom
Overzicht donaties >>

Donatiestand

67,00
€ 250.000
 

Onze sponsors